Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

 

 

TEKST JEDNOLITY

STATU

Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie

 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

 2. Nazwa przedszkola brzmi:

Samorządowe Przedszkole Nr 150 w Krakowie.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Teligi 28 w Krakowie.

§ 2

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z dochodów własnych Gminy Miejskiej Kraków, z wpłat rodziców, z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, z pozostałych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§3

 1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 3. Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:

  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

  2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

  3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

  4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

  5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

  6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

  7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

  9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

  10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

  11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

  12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

  13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

  14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

  15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

  16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

  17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 4. W przypadku ostatniego zadania obowiązuje zasada, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. A także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, jeżeli dodatkowo z indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 5. Osiągnięcia dziecka kończącego edukację przedszkolną zgrupowane są w odniesieniu do czterech obszarów rozwoju; fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

  1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

  2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

  3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

  4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

  5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

  6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

  7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

  8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

  9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

  10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

  11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

  12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do

prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

 1. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 2. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

 3. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 5

 1. Organami przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola;

2. Rada Pedagogiczna;

3. Rada Rodziców

§ 6

 1. Stanowisko Dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.

 3. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

 4. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

  1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli

  3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  4. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci;

  5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku przedszkolnego,

  6. współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli;

  7. tworzy właściwą atmosferę pracy;

  8. zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonując następujące zadania:

   1. zatrudnia pracowników zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,

   2. opracowuje i zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,

   3. zleca przeprowadzanie kontrolnych badań lekarskich,

   4. szkoli pracowników z zakresu BHP, P/POŻ, OC oraz udzielania pomocy przedmedycznej,

   5. zapewnia pracownikom obuwie i odzież ochronną,

   6. utrzymuje w należytym stanie technicznym budynek przedszkola - dokonuje rocznej i pięcioletniej oceny stanu technicznego budynku, oraz co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i zabawy oraz określa kierunki ich poprawy;

   7. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych i sprzętu p/poż,

   8. odpowiada za sprzęt spełniający wymagane normy, posiadający atest i certyfikaty,

   9. opracowuje wspólnie z Radą Pedagogiczną regulaminy i procedury warunkujące bezpieczeństwo i higienę pobytu dzieci w przedszkolu i w zajęciach organizowanych poza nim,

   10. przydziela pracownikom zakres zadań związanych z zapewnieniem wychowankom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu i w zajęciach organizowanych poza nim,

   11. sporządza i prowadzi dokumentację w zakresie BHP,

   12. zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,

  9. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

  10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  11. przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru:

   1. Zakres i stopień realizacji planu nadzoru;

   2. wnioski ze sprawowanego nadzoru uwzględniające analizę postępu w rozwoju poziomu osiągnięć edukacyjnych dzieci oraz ocenę sytuacji wychowawczej i stanu opieki nad dziećmi;

   3. podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

  12. organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i Radą Dzielnicy;

 

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

  2. przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 2. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 3. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły w rejonie (w którym dziecko mieszka) o spełnianiu przez dziecko 6 – letnie obowiązku szkolnego w placówce przedszkolnej.

§7

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 5. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach należących do jej kompetencji.

 6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

  4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

  5. ustalanie regulaminu swojej działalności;

  6. przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian, uchwalenie statutu;

  7. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

  2. projekt planu finansowego Przedszkola;

  3. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

  4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  5. dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

  6. powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

  7. powierzenie stanowiska wicedyrektora.

 9. Rada Pedagogiczna może wnioskować w szczególności w sprawach:

  1. doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

  2. oceny pracy nauczyciela;

  3. odwołania ze stanowiska dyrektora i innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu;

  4. określenia ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu.

 10. Ponadto Rada Pedagogiczna ma następujące uprawnienia:

  1. delegowanie dwóch przedstawicieli Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola;

  2. wyboru przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

  3. uzgodnienie czasu pracy Przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora;

  4. zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli pierwszej instancji;

  5. zgłaszanie kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 11. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa.

 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

 14. Szczegółowe zasady działalności Rady, w tym zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola.

 15. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia z listy wychowanków dziecka, z zastrz. ust. 16 i 17, w przypadku:

  1. nieuregulowania przez rodzica (prawnego opiekuna) zaległości z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu /w terminie ustalonym zgodnie z aktualnymi postanowieniami organu prowadzącego/;

  2. nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do dnia 10 września każdego roku, gdy rodzic (prawny opiekun) nie powiadomi dyrektora o przyczynie nieobecności;

  3. nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do 10 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, gdy rodzic (prawny opiekun) nie powiadomi dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka

  4. nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez jeden miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyny nieobecności;

  5. w wyjątkowych wypadkach, jeżeli dziecko sprawia bardzo duże trudności opiekuńczo - wychowawcze, powodujące systematyczne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia jego lub innych dzieci. Może to nastąpić w przypadku braku efektywnej współpracy rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielem prowadzącym grupę i dyrektorem przedszkola lub brakiem takiej współpracy mającej na celu zmianę w zachowaniu dziecka w stopniu umożliwiającym pracownikom przedszkola zapewnienie jemu i innym dzieciom

odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

 1. Ust. 15 pkt „1” i „5” nie dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 2. W przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nieuregulowanie przez rodzica (prawnego opiekuna) zaległości z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu, w wymaganym terminie spowoduje, że dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w zakresie podstawy programowej bez wyżywienia.

 

§ 8

 1. W Przedszkolu działa społeczny organ Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców dzieci danego oddziału w każdym roku szkolnym.

 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

  2. delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

  4. opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;

  5. opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu;

  6. opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 4. Rada Rodziców może wystąpić:

  1. z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

  2. do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 5. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców;

  3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 7. W zebraniu Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

 8. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.

 9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 

§ 9

 1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów.

 2. Organy Przedszkola zobowiązane są do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.

 3. Koordynatorem współdziałania pomiędzy organami jest Dyrektor Przedszkola. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę do koordynowania całości współdziałania lub jego części.

 4. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:

  1. zebrania z udziałem rodziców i nauczycieli;

  2. zebrania Rady Rodziców z udziałem Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej;

  3. spotkania przewodniczących organów;

  4. informacje przekazywane organom przez koordynatora.

 

§10

 1. W przypadku zaistnienia sporu organy będące w sporze dążą do rozstrzygnięcia sporu poprzez rozmowy lub mediacje.

 2. Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawa dotyczące sporu. Strony mogą przedstawiać opinie i stanowiska prawne.

 3. W przypadku sporu, w której stroną jest Dyrektor lub spór nie został rozstrzygnięty, strony mogą zwrócić się o jego rozstrzygnięcie, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcia tych organów są ostateczne.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 11

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrz. ust.2 i 3.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w miarę wolnych miejsc, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, z zastrz. ust. 4.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie/ dziecka starając się o przyjęcie go do przedszkola zobowiązani są do dostarczenia dyrektorowi przedszkola decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

 5. Dziecko 6-letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 6. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 7. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust.5, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % - dni zajęć w przedszkolu,

 8. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 9. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 8, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

 10. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust.5, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 8, jest zadaniem własnym gminy.

 11. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na nowy rok szkolny. Postępowanie to przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora w oparciu o kryteria rekrutacyjne.

 

 1. Kryteria rekrutacyjne określa w szczególności Prawo oświatowe. Dodatkowe kryteria określa organ prowadzący.

 2. Informację o terminie postępowania rekrutacyjnego na nowy rok szkolny umieszcza się w szczególności w widocznym miejscu w Przedszkolu.

 3. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określają odrębne przepisy.

 4. O przyjęciu do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

 

§ 12

 1. Przedszkole jest placówką sześcioddziałową.

 2. Opiekę nad oddziałem sprawuje dwóch nauczycieli.

 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

 4. Przedszkole pracuje od godziny 6.00 do 17.00 w tym 5 godzin od 8.00 do 13.00 przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział (zwany też grupą) obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 6. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki realizacji zadań programowych

 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 8.

 8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ust.7.

 9. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący i organ nadzorujący.

 10. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

  1. liczbę oddziałów;

  2. liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

  3. czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola;

  4. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 11. Arkusz Organizacyjny przedszkola opiniują: Rada Pedagogiczna i związki zawodowe.

 12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.

 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

 4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej powinien wynosić:

  1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,

  2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

 5. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 6. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

 7. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:

  1. Dyrektor przedszkola pozostaje do dyspozycji rodziców w godzinach wyznaczonych w harmonogramie bądź w każdym czasie po uzgodnieniu telefonicznym;

  2. przedszkole realizuje w ramach planu zajęć naukę religii; dzieci nie biorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela;

  3. w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, finansowane w całości przez przedszkole;

  4. w przedszkolu może być utworzony zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej do wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole) pracujący bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną;

  5. w przedszkolu mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu zgody dyrektora placówki oraz pozytywnej opinii Rady Rodziców;

  6. w przedszkolu organizuje się zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 13

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

  1. podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN;

  2. zestaw programów wybranych przez nauczycieli, zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną i dopuszczoną do użytku przedszkolnego przez Dyrektora przedszkola

  3. innowacje pedagogiczne wpisane w przedszkolny zestaw programów,

  4. plany rozwoju przedszkola,

  5. plany miesięczne opracowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów .

 2. Wybrany zestaw programów nauczania obowiązuje przez jeden rok szkolny, a dyrektor przedszkola do 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości, jaki zestaw będzie obowiązywać od następnego roku szkolnego.

 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego i zestawie podręczników z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może być dokonana w trakcie roku szkolnego.

 4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku umieszcza się szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje frekwencję dzieci na zajęciach, a także oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.

 5. Przedszkole posiada dzienniki do zajęć prowadzonych dodatkowo. W dzienniku zajęć dodatkowych wpisuje się tygodniowy plan zajęć, alfabetyczny wykaz dzieci i ich frekwencję, program zajęć dodatkowych, tematy prowadzonych zajęć.

 6. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:

  1. przedstawicielom organu prowadzącego;

  2. przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

  3. rodzicom (prawnym opiekunom) na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku;

  4. pracownikom naukowym i studentom, za zgodą Dyrektora - w zakresie badań prowadzonych na terenie przedszkola w obecności Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

 

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I POZA NIM

 

§14

Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu:

 1. W czasie pobytu w Przedszkolu i poza nim dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela, który odpowiada za zachowanie i przestrzeganie odpowiednich zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece z zastrz. ust. 2

 2. Ze względów organizacyjnych tj. sprawowanie jednoosobowej opieki nauczycielskiej nad grupą dzieci w danym czasie, dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych, sporadycznych, uzasadnionych niezbędną koniecznością opuszczenia przez nauczyciela sali zajęć lub innego miejsca przebywania dzieci, możliwość sprawowania opieki nad dziećmi lub dzieckiem przez innego pracownika Przedszkola.

 3. Przykładowe sytuacje, o których mowa w ust.2 mogą wynikać z tak sporadycznych sytuacji jak np.: pilna konieczność skorzystania przez nauczyciela z łazienki; konieczność przeprowadzenia dziecka w inne miejsce w związku z udzielaniem mu pomocy ze względu na stan zdrowia, konieczność wykonania indywidualnych czynności higieniczno-sanitarnych lub przebranie dziecka, konieczność skorzystania z telefonu w kancelarii Przedszkola w celu poinformowania rodzica o pogorszonym stanie zdrowia dziecka.

 4. Nauczyciel zapoznaje i regularnie przypomina dzieciom zasady warunkujące ich bezpieczeństwo, w szczególności dotyczące pobytu w Przedszkolu.

 5. W przypadku, gdy pomieszczenie lub inne miejsce, w którym prowadzone mają być zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc dzieci.

 6. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w Przedszkolu, upoważniony pracownik Przedszkola - nauczyciel, dyrektor, referent, intendent - informuje telefonicznie rodzica dziecka o tym fakcie. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola osobiście lub poprzez osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

 7. W sytuacjach uznanych przez Dyrektora lub innego pracownika Przedszkola, w tym w szczególności nauczyciela, jako sytuacje nagłe lub zagrażające życiu dziecka, zostanie wezwane pogotowie ratunkowe z jednoczesnym poinformowaniem rodzica dziecka o zaistniałej sytuacji.

 8. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela, Dyrektora lub osoby przez niego wskazanej, która towarzyszy dziecku.

 9. W przypadku powzięcia wiadomości przez jakiegokolwiek pracownika Przedszkola o wypadku dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola, zobowiązany jest on do niezwłocznego

zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności poprzez sprowadzenie pomocy, w tym fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. O wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

  1. rodziców poszkodowanego;

  2. Dyrektora Przedszkola;

  3. społecznego inspektora pracy;

  4. organ prowadzący;

 2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

 3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 4. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 10-12, dokonuje Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik Przedszkola.

 

§ 15

 

Zasady bezpieczeństwa związane z organizowaniem spacerów, wycieczek oraz innych wyjść poza terenem Przedszkola:

 1. Przedszkole może organizować spacery, wycieczki oraz inne wyjścia np. na zajęcia w muzeach, klubach kultury, do teatrów itp. poza terenem przedszkola.

 2. Podczas wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1 Przedszkole zapewnia opiekę co najmniej 3 opiekunów, w tym co najmniej 1 nauczyciela, nad grupą licząca do 25 dzieci.

 3. W przypadku spacerów po najbliższej okolicy Przedszkola dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez 2 opiekunów, w tym co najmniej 1 nauczyciela, nad grupą liczącą do

25 dzieci. Podczas spacerów do 15 osób grupą dzieci starszych opiekuje się 1 osoba, a grupą dzieci młodszych 2 osoby, w tym jeden nauczyciel.

 1. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej liczba opiekunów na grupę liczącą do 25 dzieci wynosić musi co najmniej 3 osoby, w tym co najmniej 1 nauczyciel. Dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez 2 osoby w przypadku małej grupki dzieci liczącej do 12 dzieci.

 2. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców.

 3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawości fizycznej.

 

ROZDZIAŁ VII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

 

§16

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

  1. rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

  2. rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;

  3. W przypadku, gdy dziecko zostanie przyprowadzone po zakończeniu pełnienia dyżuru przez pracownika przedszkola lub z innych przyczyn nie będzie pracownika dyżurującego – osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana do bezpośredniego zaprowadzenia dziecka na salę zajęć, w której znajduje się grupa dziecka i oddanie go pod opiekę bezpośrednio nauczyciela. Dopiero od tego momentu tj. bezpośredniego przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko.

  4. dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola. Przedszkole posiada wzór upoważnienia do odbioru dziecka przez osoby trzecie;

  5. życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poparte stosownymi orzeczeniami sądownym;

  6. jeżeli zachowanie osoby odbierającej dziecko wskazuje, iż może ona być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, dziecko nie zostaje wydane i pozostaje pod opieką nauczyciela do czasu jego odebrania prze innego upoważnionego opiekuna;

  7. w przypadku odbierania dziecka bezpośrednio z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do wyraźnego zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, pod opieką którego znajduje się dziecko; osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia ogrodu;

  8. odbieranie dziecka z przedszkola - nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca;

  9. rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przestrzegając godzin otwarcia przedszkola. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00

  10. do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

  11. każde podawanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia;

  12. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

  13. w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub Dyrektora, którzy towarzyszą dziecku;

  14. w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w ramach godzin otwarcia przedszkola, nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych) oraz dyrektora przedszkola. Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 17

 1. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które przebywa na terenie przedszkola ze swoimi rodzicami lub innymi, upoważnionymi przez nich osobami np. podczas ubierania i rozbierania w szatni, spotkań okolicznościowych, pikników i tym podobnych.

 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przynoszone do przedszkola.

 3. Dopuszcza się możliwość przynoszenia prywatnych zabawek przez dziecko na zasadach określonych przez wychowawcę grupy. Zabawka nie może stwarzać zagrożenia dla niego samego jak i innych dzieci. Za zniszczenie zabawki przyniesionej przez dziecko, bądź jej utratę

przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 

§ 18

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Do form współpracy z rodzicami należą: zebrania ogólne, zebrania grupowe, konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami, imprezy, warsztaty i uroczystości z udziałem rodziców.

 3. Częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami zależy od harmonogramu imprez i uroczystości przedszkolnych, organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej poszczególnych grup oraz potrzeb indywidualnych dzieci.

 4. Rodzice(prawni opiekunowie) mają w szczególności prawo do:

  1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu się w grupie przedszkolnej;

  2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

  3. uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną;

  4. pomocy w kontaktach ze specjalistami – psycholog, logopeda;

  5. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących pracy przedszkola.

 5. Na rodzicach (prawnych opiekunach) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

  1. udzielania pełnej i rzetelnej informacji o: - sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie przedszkolnej oraz zapewnianie dziecku właściwej opieki podczas pobytu w przedszkolu; - miejscu zamieszkania, a w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne także o miejscu zameldowania dziecka; - wszelkich możliwych sposobach umożliwiających szybki kontakt telefoniczny z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz osobami uprawnionymi do odbioru dziecka; a także bieżącego informowania o wszelkich zmianach w powyższych sprawach.

  2. regularnego kontaktowania się z nauczycielem w celu uzyskiwania informacji o rozwoju dziecka, jego osiągnięciach i ewentualnych problemach;

  3. współdziałania z nauczycielami w zakresie ujednolicania oddziaływań wychowawczych i przestrzegania przez dziecko zasad warunkujących bezpieczeństwo jego i innych dzieci;

 

 1. zgłaszania dziecka 6-letniego do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie jego regularnego uczęszczania do przedszkola;

 2. terminowego uiszczania opłat za korzystanie dziecka z pobytu w przedszkolu zgodnie z zawartą umową;

 3. stosowania się do zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 4. Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w odpowiednią odzież i obuwie, w tym w szczególności z uwzględnieniem:

  1. dostosowania jej do pory roku i warunków atmosferycznych zewnętrznych, tak aby dziecko bez przeszkód i narażania zdrowia mogło korzystać z systematycznego pobytu na świeżym powietrzu,

  2. obuwia zapewniającego dziecku bezpieczeństwo tj. zapinanego lub wiązanego, dobrze trzymającego się na stopach, najlepiej posiadającego antypoślizgowe podeszwy,

  3. dodatkowych części garderoby na zmianę,

  4. odzieży zapewniającej komfort ubierania się przez dziecko i swobodę działania.

 5. W przypadkach nie wywiązywania się rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym postanowień niniejszego statutu, dyrektor przedszkola podejmie przewidziane prawem działania. W zależności od zakresu sprawy może to być m. in. rozwiązanie umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola i skreślenie dziecka z listy wychowanków wg zasad określonych w § 7 ust 15 statutu, zawiadomienie właściwych organów lub instytucji o nie sprawowaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) prawidłowej opieki nad dzieckiem lub nie spełnianiu przez dziecko obowiązku nauki.

 6. Przez nie spełnianie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ IX. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 19

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

 2. Dziecko ma prawo:

  1. do szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,

  2. do poszanowania jego godności i wartości,

  3. do swobody myśli, sumienia i wyznania,

  4. prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,

  5. podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

  6. uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,

  7. przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

  8. zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,

  9. popełniać błędy i zmieniać zdanie,

  10. odnosić sukcesy,

  11. do swojej prywatności, samotności i niezależności,

  12. do nienaruszalności cielesnej,

  13. do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje,

  14. do zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,

  15. do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,

  16. znać swoje prawa i korzystać z nich,

  17. do spokoju i samotności, gdy tego chce,

  18. do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

  19. do wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

  20. do wspólnoty i solidarności w grupie,

  21. do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

  22. do pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

  23. do doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

§20

 1. Dziecko ma obowiązek :

  1. postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

  2. stosować normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

  3. dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,

  4. przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,

  5. respektować polecenia nauczyciela,

  6. utrzymywać porządek wokół siebie,

  7. sprzątać zabawki po skończonej zabawie,

  8. nie przeszkadzać innym w zabawie,

  9. dbać o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

  10. wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,

  11. nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,

  12. szanować godność i wolność drugiego człowieka,

  13. informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych trudnych sytuacjach.

 

§ 21

 

 1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne.

 

ROZDZIAŁ X

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

§ 22

 

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz inni pracownicy, w tym pracownicy administracyjni i obsługowi Przedszkola.

 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.

 4. Pracownicy administracyjni i obsługi podlegają przepisom o pracownikach samorządowych.

 5. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych, nauczyciele korzystają z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.

 6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub obowiązkom określonym w art.6 ustawy – Karta Nauczyciela.

 7. Do zakresu zadań wszystkich pracowników należy w szczególności:

  1. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w Przedszkolu, a także podczas zajęć organizowanych poza nim;

  2. kierowanie się w swojej pracy przede wszystkim dobrem dziecka;

  3. wykazywanie się w kontaktach z dziećmi, rodzicami, współpracownikami i innymi osobami przebywającymi na terenie Przedszkola taktem i kulturą osobistą;

  4. sumienne wykonywanie obowiązków, przestrzeganie zarządzeń Dyrektora oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

  5. przestrzeganie ustalonego czasu i porządku pracy;

  6. dbanie o dobro Przedszkola, chronienie i odpowiedzialność za jego mienie;

  7. dbanie o dobry wizerunek i promowanie Przedszkola na zewnątrz.

 8. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad zapewniających dzieciom bezpieczeństwo w Przedszkolu, w tym do:

  1. niezwłocznego, odpowiedniego reagowania na zachowania „ryzykowne” dzieci, nietypowe lub niepokojące zachowania osób przebywających na terenie Przedszkola lub w przypadku zaobserwowania przebywania dziecka bez opieki upoważnionej osoby;

  2. szanowania powierzonego mienia i odpowiedzialności za nie oraz zabezpieczania materiałów, środków, narzędzi, urządzeń w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci i innych osób;

  3. uniemożliwiania dzieciom wstępu do pomieszczeń lub miejsc dla nich nie przeznaczonych;

  4. uniemożliwianie dzieciom samowolnego opuszczania Przedszkola lub jego terenu;

  5. przestrzegania ogólnych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

  6. niezwłocznego reagowania na zauważone zagrożenia bezpieczeństwa, w tym np. niesprawność, uszkodzenie sprzętów i urządzeń, zagrożenie budowlane, instalacyjne, itp. poprzez odpowiednie zabezpieczenia tego zagrożenia lub miejsca jego wystąpienia do czasu usunięcia zagrożenia przez osoby do tego upoważnione w miarę umiejętności i kompetencji zawodowych danego pracownika oraz zgłoszenia faktu zagrożenia Dyrektorowi.

 

 1. Ponadto wszyscy pracownicy mają obowiązek dbania o podnoszenie i aktualizowanie swoich kompetencji zawodowych, w tym poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach związanych z pracą Przedszkola i charakterem wykonywanej pracy.

 2. Szczegółowe zadania pracowników określa Dyrektor w przydziałach czynności.

 

§ 23

 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci należy przede wszystkim:

  1. zapewnienie dzieciom stałej opieki i nadzoru, gwarantujących bezpieczeństwo od momentu przejęcia dziecka od rodzica do momentu przekazania dziecka upoważnionej osobie;

  2. przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;

  3. zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, natychmiastowe zgłoszenie tego faktu przełożonemu oraz w sytuacjach pilnych bezpośrednie ingerowanie;

  4. stosowanie się do przepisów BHP obowiązujących w Przedszkolu;

 

 1. kształtowanie nawyków i zachowań związanych z dbałością o własne zdrowie i sprawność ruchową;

 2. organizowanie zajęć ruchowych, gier i zabaw rozwijających sprawność fizyczną dzieci;

 3. dbałość o systematyczny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

 4. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z pracą opiekuńczą należy przede wszystkim:

  1. przestrzeganie praw dziecka, w szczególności do poszanowania jego godności;

  2. chronienie dziecka przed wszelkimi formami przemocy;

  3. zaspakajanie indywidualnych potrzeb i wymagań dziecka – w miarę możliwości jakie stwarza pobyt w grupie przedszkolnej;

  4. przejawianie miłego i serdecznego stosunku do dziecka.

 5. Do zakresu zadań nauczyciela w planowaniu i prowadzeniu pracy dydaktyczno-wychowawczej należy przede wszystkim:

  1. przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego do zatwierdzenia oraz jego pełna realizacja;

  2. opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi planów pracy wychowawczo-dydaktycznej grupy i Przedszkola opracowywanych na zasadach określonych przez Dyrektora;

  3. planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznej poprawnie merytorycznie i metodycznie, z uwzględnieniem wieku, potrzeb i możliwości dzieci w danej grupie oraz współczesnej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej;

  4. systematyczne doskonalenie form i metod pracy, dążąc do osiągania jak najlepszych wyników;

  5. dążenie do osiągnięcia przez dziecko pełnej gotowości szkolnej;

  6. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości;

  7. gruntowne poznawanie dziecka i jego warunków środowiskowych, w tym prowadzenie systematycznych obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie i gromadzenie przez cały okres pobytu dziecka w Przedszkolu;

  8. pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji, w szczególności poprzez wykorzystanie dziecięcej inicjatywy i ciekawości poznawczej;

  9. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowanie ich w ustalonych przez Dyrektora i nauczycieli formach;

 

 1. sporządzanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia;

 2. prowadzenie innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Do zakresu zadań nauczyciela w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy przed wszystkim:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

  2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

  3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;

  4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

  5. korzystanie z porad i konsultacji ze specjalistami oraz realizowanie ich zaleceń;

  6. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;

  7. prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

  8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Do zadań nauczyciela w zakresie własnego rozwoju zawodowego należy:

  1. systematyczne poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;

  2. doskonalenie warsztatu pracy;

  3. monitorowanie i ewaluowanie własnych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy.

 5. Do zakresu zadań nauczyciela w obszarze współdziałania z rodzicami należy:

  1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;

 

 1. zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;

 2. rzetelne informowanie rodziców o rozwoju i wychowaniu ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

 3. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola poprzez:

  1. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

  2. pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru;

 4. informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;

 5. realizacja form współpracy z rodzicami zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8 niniejszego Statutu;

 6. umożliwienie rodzicom wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola i pracowników;

 7. wspieranie rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

§ 24

 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

 2. Zadania wicedyrektora określa Dyrektor przedszkola:

  1. współdziała z Dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością wychowawczo- dydaktyczną oraz administracyjną placówki wg ustalonego przez dyrektora zakresu czynności;

  2. zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności. Reprezentuje interesy przedszkola w kontaktach z instytucjami, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

 3. Do zakresu zadań wicedyrektora przedszkola należy w szczególności :

  1. organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi zgodnie z tygodniowym szczegółowym rozkładem zajęć w przedszkolu w wymiarze zgodnym z arkuszem organizacji na dany rok szkolny;

  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

  3. sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;

  4. rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń według określonej procedury;

  5. wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb organizacyjnych przedszkola.

 

§ 25

 1. Do zakresu zadań intendenta należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z żywieniem dzieci – zaopatrywanie w żywność, nadzorowanie pracy pracowników kuchni i innych pracowników w zakresie żywienia dzieci, sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem obowiązujących norm dietetyczno - kalorycznych oraz aktualnych potrzeb dzieci; prowadzenie magazynu żywnościowego;

  2. wykonywanie innych czynności biurowych, ewidencyjnych, zaopatrzeniowych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, załatwianie spraw związanych z odbieraniem i przekazywaniem korespondencji służbowej, usuwaniem usterek, skutków awarii itp.;

 2. Do zakresu zadań kucharza i innych pracowników kuchni należy w szczególności:

  1. współdziałanie z intendentem i respektowanie jego poleceń służbowych, w tym uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków zgodnie z ustalonymi normami żywieniowymi;

  2. przestrzeganie zasad technologii żywieniowej, estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, BHP, ppoż.;

  3. dbanie o najwyższą jakość i smak sporządzanych posiłków oraz wydawanie ich w wyznaczonych godzinach;

  4. dbanie o czystość pomieszczeń i urządzeń bloku żywieniowego; mycie naczyń i urządzeń kuchennych, sprzątanie pomieszczeń bloku żywieniowego;

  5. doraźne zastępowanie intendenta w zakresie z nim ustalonym, w szczególności podczas jego nieobecności.

 3. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela i woźnej w szczególności należy:

  1. wspomaganie działań opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych nauczyciela w zakresie ustalonym przez nauczyciela oraz Dyrektora;

  2. spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków, a w szczególności pomaganie dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych, w spożywaniu posiłków, przy ubieraniu się lub rozbieraniu;

  3. sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek;

  4. opieka nad dziećmi i dbanie o ich bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, w tym także szczególności w sytuacjach koniecznego chwilowego zastępowania nauczyciela w przypadkach określonych w § 14 ust. 2 i 3;

 

 1. respektowanie uwag nauczycieli dotyczących sprawowanej opieki i wspomagania ich pracy, intendenta w zakresie spraw związanych z żywieniem dzieci oraz poleceń Dyrektora.

 2. dbanie o utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń i wyposażenia Przedszkola;

 3. wykonywanie czynności związanych z organizacją, podawaniem i sprzątaniem po posiłkach;

 4. pełnienie dyżurów w szatni zgodnie z obowiązującymi ustaleniami, a w szczególności związanymi z bezpieczeństwem przyprowadzanych i odbieranych dzieci określonymi w niniejszym statucie;

 5. monitorowanie i dbanie o odpowiedni stan wyposażenia Przedszkola.

 6. Do zakresu zadań konserwatora należy w szczególności:

  1. wykonywanie bieżących napraw sprzętów, zabawek, urządzeń, maszyn i instalacji w ramach posiadanych umiejętności i uprawnień;

  2. systematyczne kontrolowanie stanu urządzeń oraz instalacji w budynku i na zewnątrz oraz ich prawidłowych zabezpieczeń;

  3. wykonywanie prac pielęgnacyjnych związanych z pracą w ogrodzie.

 7. Do zakresu zadań samodzielnego referenta należy w szczególności prowadzenie sekretariatu Przedszkola, a w tym:

  1. przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im informacji;

  2. przygotowywanie, przyjmowanie, selekcjonowanie, odbieranie i przekazywanie korespondencji służbowej;

  3. obsługa urządzeń biurowych i obsługa komputera m. in. systematyczny odbiór poczty elektronicznej i sprawdzanie ogłoszeń na portalach urzędowych, wprowadzanie danych, obsługa programów komputerowych np. „Microsoft Office”, systemów ZSZO, SIO oraz innych związanych z pracą Przedszkola w zakresie ustalonym z Dyrektorem;

  4. prowadzenie dokumentacji kadrowo - administracyjnej oraz obiegu dokumentów.

 8. Dyrektor w ramach swoich kompetencji i za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne stanowiska pracy niż wymienione powyżej i określić dla nich zakres czynności.

 9. Dyrektor może zlecić pracownikom w ramach ich wymiaru godzin pracy wykonywanie innych zadań niż wymienione wyżej, jeśli wynikają one z aktualnych potrzeb Przedszkola i są niezbędne do sprawnego i prawidłowego jego funkcjonowania, lepszej organizacji i bezpieczeństwa oraz nie wymagają od pracowników dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji.

 

ROZDZAŁ XI

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 26

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00, z zastrz. ust.4.

 2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania informacji o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia w danym roku szkolnym. Wszelkie zmiany dotyczące ilości posiłków w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem danego miesiąca.

 3. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole poza godzinami określonymi w ust. 1., ustalana jest zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, w tym postanowieniami organu prowadzącego.

 4. Świadczenia i opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 dotyczą pobytu dziecka w Przedszkolu bez wyżywienia.

 5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor po zasięgnięciu w szczególności opinii intendenta.

 6. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym. Proporcje kosztów produktów spożywczych składających się na dzienną stawkę żywieniową wynoszą:

3 posiłki pokrywają 100% stawki żywieniowej

2 posiłki pokrywają 75% stawki żywieniowej

1 posiłki pokrywają 50% stawki żywieniowej

 1. Dziecko może korzystać z wyżywienia przygotowywanego w Przedszkolu w zakresie jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 2. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci w zależności od ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z dołu w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

 3. Szczegółowe zasady odpłatności, dziecka w Przedszkolu, określa informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia oraz regulamin korzystania z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu Nr 150

 4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki prowadzona jest przez przedszkole w przyjętym elektronicznym systemie ewidencji.

 

 1. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty na warunkach określanych przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ XII

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 27

 1. Przedszkole korzysta z pomocy jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie świadczonej na mocy odrębnych przepisów.

 2. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych przedszkola i ich zatwierdzenie.

 3. W opracowaniu projektu rocznego planu finansowego dyrektorowi przedszkola może udzielić pomocy jednostka obsługi ekonomiczno – administracyjnej z obsługi której korzysta przedszkole. Za sporządzenie planu lub projektu planu o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor.

 4. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 2 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

  1. prawidłowe tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

  2. dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych;

  3. terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole z środków otrzymanych z budżetu tego organu;

  4. stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego przedszkole objętym rocznym planem finansowym przedszkola.

 5. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

 6. W zakresie w/w powinności dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez Uchwały Rady Pedagogicznej.

 3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 29

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Traci moc dotychczasowy Statut Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie nadany Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 08/06/2005 z dnia 22.06.2005 r.

 3. Wprowadza się Statut Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2007/2008 z dnia 31.08.2007 r.

 4. Statut obowiązuje od dnia wprowadzenia z późniejszymi zmianami.