Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Innowacje
Innowacje

 

 

Innowacja pedagogiczna

2020/2021

 

Moja mała ojczyzna”

Przedszkole nr 150 w Krakowie.

 

 

Opracowały:

 

mgr Ewa Puch, mgr Alicja Żukrowska

 

I.WSTĘP

 

Motto:

 

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

 

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,

Aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,

Uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i

Troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,

jakim jest wolna Ojczyzna.- Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 

Innowacja pedagogiczna „Moja mała ojczyzna” w nowatorski sposób rozszerza treści programowe z zakresu edukacji patriotycznej o tematykę związaną z miastem Kraków, naszym regionem i Ojczyzną – Polską, przez co urozmaica ofertę edukacyjną naszego przedszkola.

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, -od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom w domu, przedszkolu, w codziennym życiu. Żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się dziecku, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

 

II.MOTYWACJA WPROWADZENIA

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych przygotowuje do życia w społeczeństwie.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do ojczyzny, obyczajów oraz kultury narodowej, a także w szacunku dla ludzi. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie oraz dobre samopoczucie.

 

Nikt nie rodzi się patriotą. Patriotyzm trzeba budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno - wychowawczą. Kształtowanie patriotyzmu jest ważnym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny oraz swojego miasta. Kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się powinien prawdziwy patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Problematykę patriotyczną przybliżają dziecku pewne wizualne symbole i znaki. Do symboliki narodowej zaliczamy: godło, barwy państwowe, herby miast, sztandary. Realizując innowację, należy zwrócić uwagę na szacunek względem tych symboli. Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz stałą gotowość do poznawania i przeżywania, formować możemy plastyczną, wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak" i „ojczyzna” wypowiadało się z jak największą dumą.

 

 

Innowacja zakłada uatrakcyjnienie zajęć, wykorzystanie twórczego potencjału dzieci, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia ról prospołecznych.

 

III. CELE INNOWACJI

 

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów:

 • Zapoznanie dzieci z miejscowością w której mieszkają oraz jej okolicami;

 • Uwrażliwienie na piękno naszego miasta, regionu;

 • zapoznanie z obrzędami i zwyczajami ludowymi kultywowanymi w środowisku lokalnym;

 • zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc i korzystania z dóbr kulturalnych;

 • integracja ze środowiskiem lokalnym, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby otoczenia;

 • kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami i przedszkolem;

 • kształtowanie szacunku dla najbliższych członków rodziny;

 • kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa;

 • wzbudzanie patriotyzmu, aktywności turystycznej i podróżniczej;

 • rozwijanie świadomości narodowej,

 • rozumienie znaczenia symboli narodowych,

 • kształtowanie świadomości bycia Europejczykiem.

 

IV. TREŚCI EDUKACYJNE ZEBRANE SĄ W SIEDEM OBSZARÓW TEMATYCZNYCH;

 

1.Ja i moja rodzina.

2. Ja i przedszkole

3. Ja i moja miejscowość

4. Ja jako Polak

5. Ja jako Europejczyk

6. Ja jako dziecko mające równe prawa

7. Moja wrażliwość i przeżywanie ważnych wydarzeń
 

V. METODY I FORMY

 

Aby osiągnąć założone cele wychowawcze i dydaktyczne należy stosować różnorodne metody pracy;

 • Podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, rozmowa,

 • Problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy)- dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,

 • Eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe, i muzyczne, eksponowanie prac dzieci,

 • Praktyczne (działanie)

Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci. Do potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy:

 • Indywidualna,

 • Zespołową,

 • Zbiorową

 • W różnych proporcjach w zależności od potrzeb.

 

VI.ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 

Do prawidłowej realizacji programu przydatne będą następujące środki dydaktyczne;

 • baśnie, bajki, opowiadania, wiersze, legendy,

 • różnorodne rekwizyty i eksponaty,

 • magnetofon, kasety, płyty,

 • pacynki, marionetki, kukiełki, stroje,

 • różnorodne materiały do działalności plastycznej.

VII. SPODZIEWANE EFEKTY

 

Przewidujemy, iż poprzez realizowaną przez nas innowację nastąpi:

- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola;

- zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci;

- przełamanie nieśmiałości wśród dzieci;

- integracja dzieci z różnych oddziałów oraz grup wiekowych;

- poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym;

- kształtowanie patriotyzmu;

- wytwarzanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty i więzi z regionem i narodem;

- kształtowanie tolerancji, poszanowanie inności, otwartości na inne kultury.

Dziecko:

 • Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, w Krakowie;

 • Czuje się Polakiem i jest z tego dumny;

 • Zna legendy, symbole narodowe(godło ,flaga, hymn);

 • Jest zainteresowane swoim regionem, jego kulturą i historią;

 • Samodzielnie wykonuje prace o tematyce patriotycznej i prezentuje je przed społecznością przedszkolną, rodzicami i opiekunami placówki;

 • Jest współorganizatorem uroczystości z okazji Święta Niepodległości i Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja;

 • Bierze udział w wycieczkach w celu poznania historii swojego regionu;

 • Właściwie zachowuje się podczas uroczystości, wizyt w ciekawych miejscach;

VIII. EWALUACJA

 1. Analiza wytworów pracy dzieci: rysunki, twórczość dziecięca.

 2. Obserwacja postaw i zachowań dzieci.

 3. Rozmowa z dziećmi.

 4. Ankieta skierowana do nauczycieli dotycząca wprowadzonej innowacji.

 5. Przygotowanie sprawozdania podsumowującego wdrażanie innowacji i przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na koniec roku szkolnego 2020/2021.

 

IX. BIBLIOGRAFIA

 

 1. Koźmińska I, Olszewska E: Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa: Świat Książki.

 2. Kąkol M: Specyfika wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Wychowanie w przedszkolu 1985/11.

 3. Walczyna J: Kształtowanie postaw społeczno – moralnych dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1980.

 4. Butera M, Zuchelowska K: Ukochany kraj, umiłowany kraj. Wychowanie patriotyczne w przedszkolu. Bydgoszcz 1996.

 

*************************************************************************************************************************************

 

Innowacja Pedagogiczna

Mały Ekolog

Realizowana w roku szkolnym 2020/2021

w Przedszkolu Samorządowym 150

 

Autorka innowacji: Iwona Michałowska

 

1. Wstęp

 

Edukacja przyrodnicza zajmuje wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola. Okres wczesnego dzieciństwa jest najlepszym momentem do rozpoczęcia stopniowego kształtowania właściwych postaw wobec przyrody. W przedszkolu mamy wiele okazji, aby rozbudzać wśród dzieci wrażliwość przyrodniczą. Odbywa się to poprzez kontakt ze światem roślin i zwierząt oraz z przyrodą nieożywioną, a także naukę dostrzegania, przeżywania i chęci obcowania z pięknem przyrody. Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody powoduje wzrost ich świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i sprawia, że właściwie reagują na nieodpowiednie zachowania innych ludzi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska człowieka. Osiągnie się to poprzez bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą, a więc poprzez częste spacery i wycieczki do różnych ekosystemów, celem ukazania ich różnorodności w zależności od pory roku. Dziecko w bezpośrednim kontakcie z przyrodą doznaje wielu przeżyć, czuje potrzebę ochrony tego, co cenne. Ekologia staje się ważnym elementem stylu życia i dziecko z biernego obserwatora staje się czynnym propagatorem postaw proekologicznych.

 

2. Założenie innowacji

 

Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej, najbliższego otoczenia oraz edukacji ekologicznej.

 

3. Zakres innowacji:

 

Innowacja będzie realizowania w grupie dzieci trzyletnich w zakresie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, akcji, wyjść i wycieczek, konkursów i warsztatów edukacyjnych.

 

4. Cele innowacji:

 

 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, ale również na jej potrzeby,

 • kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody,

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

 • kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego,

 • kształtowanie nawyków proekologicznych w życiu codziennym.

   

5. Zakres edukacji ekologicznej

 

Dziecko:

 

 • Ma świadomość, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska,

 • Zna podstawowe zasady ochrony przyrody i rozumie potrzebę systematycznego segregowania i kompostowania odpadów,

 • Rozumie pojęcie recyklingu i zna mechanizm przetwarzania odpadów,

 • Racjonalnego korzysta z zasobów przyrody – zna zasady rozsądnego gospodarowania zasobami tj. woda, prąd i jedzenie,

 • Rozwija aktywne formy wypoczynku na łonie natury,

 • Wie, że jest odpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego,

 • Sadzi i pielęgnuje rośliny w ogrodzie przedszkolnym,

 • Rozwija aktywne formy wypoczynku na łonie natury.

 

6. Treści innowacji

 

 • Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców "Eko-Torba"

 • Sadzenie i pielęgnacja roślin w ogrodzie – sadzonek,warzyw i ziół,

 • Udział w Akcji Sprzątanie Świata,

 • Segregowanie odpadów,

 • Zbiórka makulatury, plastykowych nakrętek,

 • Cykl zajęć edukacyjnych promujących postawy ekologiczne

 

7. Spodziewane efekty wdrożenia innowacji
 

 • nabycie pozytywnego stosunku do przyrody oraz szacunku wobec niej,

 • nabycie nawyków segregowania odpadów,

 • nabycie nawyków dbania o zasoby naturalne ziemi – wodę, prąd,

 • wzrost świadomości ekologicznej dzieci - dostrzeganie konieczności ochrony środowiska naturalnego,

 • dostrzeganie związków między naturalnymi składnikami środowiska i człowiekiem,

 • ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka,

 • dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu,

 • umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych,

 • efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie.

 

8. Metody i formy:

 

Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania dzieci, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań. W innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi:

 • Metody czynne – w realizacji innowacji przeważają metody czynne oparte na działalności dziecka, wśród nich: metoda kierowania własną działalnością dziecka – która stosowana będzie podczas inspirowania dzieci do działalności, podsuwania pomysłów, realizacji zadań.

 • Metoda samodzielnych doświadczeń - jej wykorzystanie możliwe będzie po stworzeniu warunków do spontanicznej zabawy dzieci.

 • Metoda zadań stawianych dziecku: zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty

 • Metody słowne (opis, objaśnienie, spotkanie, wiersz)

 • Metody oglądowe (pokaz, obserwacja, inscenizacja, prezentacja multimedialna).

 

Formy innowacji – indywidualna i grupowa.

 

9. Sposoby ewaluacji:

 

 • ankieta dla rodziców,

 • wywiad,

 • zdjęcia,

 • konkurs plastyczny,

 • quiz wiedzy dla dzieci.

 

*****************************************************************************************************

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Wychowanie przez zdrowe odżywianie

ROK SZKOLNY 2020/2021

wrzesień 2020 – maj 202

 

 

Samorządowe Przedszkole 150 w Krakowie

Opracowała: Małgorzata Pacholik

 

Wstęp

Innowacja która została przeprowadzona w grupie przedszkolnej miała za zadanie wdrażanie u dzieci zdrowego stylu życia, rozwijania i budowania wiedzy o zdrowym sposobie odżywiania kształtowania postawy prozdrowotnej ważne, aby działania dotyczące zdrowego żywienia wdrażać przez cały okres edukacji, dzieci powinny zasmakować „zdrowego jedzenia” a rodzice również dbali o odpowiednie odżywianie dla swoich pociech. Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym stanowi ciąg planowanych działań wychowawczych , które uwzględniają intensywność rozwoju psychologicznego, fizycznego i społecznego, to nie tylko profilaktyka i rozróżnienie co dobre, a co złe, ale ciągłe rozwijanie umiejętności i nawyków prozdrowotnych, które pozwolą spojrzeć na zdrowie jako nową wartość

 

Cele innowacji

 • świadomości dzieci i rodziców z zakresu zdrowego odżywiania

 • Nabywanie przez dzieci odpowiedniej edukacji z zakresu prawidłowego odżywiania, eliminowanie słodyczy, podawanie dużej ilości owoców i warzyw

 • Propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin

 • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyboru zdrowego jedzenia

 • Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole , doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami

 

Metody innowacji

 • Podająca ( wiersz objaśnienie )

 • Problemowa ( rozmowa, pogadanka, dyskusja, opowiadanie )

 • Eksponująca ( pokaz , ilustracje, zagadki z ilustracjami )

 • Praktyczna ( konkurs wiedzy „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”

 

Sposoby ewaluacji

 

Edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania ( nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie, Prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia ,

„Zdrowo jem, wiem co jem” , „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, „ Piramida zdrowia”

Nawiązanie współpracy z technologiem żywienia w celu organizacji ‘warsztatów zdrowego odżywiania’ dla dzieci i rodziców

Zaproszenie pszczelarza i organizacja zajęć „ Miodek dla małych i dużych” wyjaśnienie walorów zdrowotnych jakie posiada miód

Stworzenie dla rodziców kącika „ Zdrowy Przedszkolak” w której znajdować się będą porady z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania

Przygotowanie gazetki dla rodziców dotyczących bieżących spraw i opinie, rady o Zdrowym odżywianiu

Zajęcia dla dzieci w Bibliotece Miejskiej tematyce zdrowego odżywiania

Ograniczanie jedzenia słodyczy, chipsów, napojów gazowanych

Zwiększanie spożycia owoców i warzyw

Przeprowadzenie konkursu miedzy przedszkolnego „W zdrowym ciele zdrowy duch „

 

Praktyczne zastosowanie zdobytej przez dzieci wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania

 

Warsztaty zdrowotne „Pyszne koktajle „ „Sałatkowy zawrót głowy”- przygotowanie witaminowych pyszności, soki owocowe, mleczne koktajle, sałatki owocowo-warzywne

Wykłady tematyce „Piramidy zdrowego żywienia”, zaproszenie dietetyka umożliwienie konsultacji, prawidłowe odczytywanie składu produktu, wartości energetycznych, odżywczych, kalorycznych

Kącik dla rodziców „ Zdrowy Przedszkolak” – wykorzystanie przez rodziców zdobytej wiedzy nt zdrowego odżywiania, zmiana nawyków żywieniowych

Wspólne warsztaty zdrowotne podczas których przygotowuje się zdrowe posiłki

 

Efekty po przeprowadzonej innowacji „ Wychowanie przez zdrowe odżywianie „

 

Zmiana nawyków żywieniowych dzieci i rodziców. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami żywieniowymi z rolą witamin i minerałów w produktach żywnościowych. Dzieci poznały zdrowe produkty żywnościowe i ich wartości odżywcze . Wiedzą co mogą jeść, aby być zdrowym, a jakich produktów powinni unikać. Aktywne zaangażowanie rodziców w zdrowe odżywianie dzieci, wykorzystywanie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia i przepisów kulinarnych w zastosowanych w swoich domach.

Zdrowie dzieci jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Edukacja zdrowotna w przedszkolu rozpoczyna wczesną współpracę i działanie rodziców i przedszkola dla wspólnego dobra-zdrowia dzieci. Powinno kształtować się u dzieci postawy prozdrowotnej determinującej aktualne i przyszłe zachowania zdrowego odżywiania

 

Te zmiany i działania można było zmierzyć i monitorować poprzez

 • Analizę przeprowadzonych ankiet dla rodziców

 • Przeprowadzenie konkursu wiedzy o tematyce zdrowotnej

 • Obserwacje dzieci i rozmowy o zmianach w sposobie spożywania zdrowego jedzenia

 • Rozmów rodziców nt zdobytej wiedzy ze spotkań z diabetykiem i zmianach żywieniowych

 • Prac plastycznych dzieci