Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 150
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

 

KONKURS EKOLOGICZNY

EKO - TORBA

DLA DZIECI I RODZICÓW

 

KONKURS POLEGA NA WŁASNORĘCZNYM WYKONANIU TORBY WELOKROTNEGO UŻYTKU

PRZY WYKORZYSTANIU MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH "Z ODZYSKU" NP. UBRAŃ, SZNURKÓW, MATERIAŁÓW ITP....

KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI I RODZICÓW ZE WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH NASZEGO PRZEDSZKOLA

PRACE NALEŻY DORĘCZYĆ DO NAYCZYCIELA GRUPY I DO 31 MARCA


 

DNIA 4 LUTEGO ( CZWARTEK ) ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU ZABAWA KARNAWAŁOWA.

ZE WZGLEDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ZABAWY ODBĘDĄ SIĘ W SALACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

PROSIMY O ZAPEWNIENIE DZIECIOM STROJÓW KARNAWAŁOWYCH.


 

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy przedszkola

 


 
"Zaświecimy lampek tuzin
Niech choinka pięknie świeci
Niech święty Mikołaj widzi
Że czekają grzeczne dzieci..."
 
W tym roku dzieci zostaną obdarowane prezentami od św. Mikołaja w dniu 4 grudnia!!!

Szanowni Rodzice,

W związku z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz rosnącą liczbą zakażeń bardzo proszę o obserwację swoich dzieci.
Zgodnie z zaleceniem MEN i Sanepid-u do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez oznak infekcji górnych dróg oddechowych. 
W przypadku kwarantanny któregokolwiek z domowników dzieci także obowiązkowo pozostają w domu na obserwacji.

Z poważaniem
Danuta Lis
Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 150
w Krakowie

 

 ZEBRANIE RADY RODZICÓW

ODBĘDZIE SIĘ 23.09.2020 r ( ŚRODA )

O GODZ. 16.00 


 

Szanowni Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z

Procedurami obowiązującymi

w Samorządowym Przedszkolu Nr 150 w Krakowie   w roku szkolnym 2020/2021

na wypadek zagrożenia COVID-19

w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu

i rozprzestrzenianiu się choroby.


 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133)

-Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).

 

 1. Cele procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Samorządowego Przedszkola nr 150 w trakcie pandemii koronawirusa (COVID-19)

 

 1. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

Niniejsza procedura dotyczy:

 • wszystkich pracowników przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa (COVID-19,

 • rodziców (prawnych opiekunów),

 • dzieci.

 

 1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

 

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.

 2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
  a także za bezpieczeństwo dzieci, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 3. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą, ale jeżeli chcą to mogą zakrywać usta i nos.

 4. Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy.

 5. Pracownicy przedszkola odbierają dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych budynku, przebierają dziecko w szatni i zaprowadzają do sali zajęć.

 6. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.

 7. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

 8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionej potrzeby przebywania na terenie placówki. Dopuszcza się w szczególnych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora przebywanie osób trzecich, które są zdrowe, oraz zachowują wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), z wyłączeniem sal pobytu dzieci oraz toalet.

 

 1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

 2. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek, fartuchów ochronnych oraz przyłbic.

 3. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika.

 4. Łazienki oraz hol przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).

 5. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.

 6. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.

 7. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych oraz łazienkach dla dzieci.

 8. Nauczyciele i panie woźne zachowują dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

 9. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz z nauczycielami i pracownikami technicznymi.

 

 1. Organizacja opieki w placówce

 

 1. W miarę możliwości poszczególne grupy dzieci przebywają w wyznaczonych i stałych salach, do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele oraz personel techniczny.

 2. Przydział do grup został ustalony zgodnie ze sporządzonym podziałem po rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

 3. Z sal zabaw zostały usunięte wszystkie pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są  przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić i dezynfekować.

 4. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki z żadnych przedmiotów lub zabawek.

 5. Na terenie przedszkola znajduje się minimum 1 termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdorazowym użyciu.

 6. Dzieci nie myją zębów w przedszkolu.

 7. Dzieci nie dotykają odzieży innych dzieci pozostawionych w szatni.

 8. Do ogrodu poszczególne grupy dzieci wychodzą o wyznaczonych godzinach, w celu uniknięcia kontaktu z pozostałymi grupami.

 9. Nauczyciele przypisani do grup przebywają z dziećmi w wyznaczonym dla danej grupy terenie.

 10. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub dezynfekować, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć przed używaniem.

 11. Nie ma możliwości zostawiania w przedszkolu wózków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.

 12.  Wszystkie konieczne sprawy związane z rodzicami są możliwe do załatwienia telefonicznie lub e-mailowo.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na dyrektorze

Dyrektor:

 1. Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników
   i rodziców.

 2. Wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 3. Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu Procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

 4. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.

 5. Prowadzi za pośrednictwem pracowników sekretariatu komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.

 6. Kontaktuje się telefonicznie lub wyznacza do tego osobę uprawnioną –

z rodzicem/opiekunem prawnym, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka.

 1. Informuje organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz służby sanitarne o zaistnieniu potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19 przez dziecko lub pracownika przedszkola.

 2. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.

 3. Zapoznaje pracowników ze sposobami stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 4. Zapewnia taką organizację pracy przedszkola, która w miarę możliwości zapewni zachowywanie dystansu społecznego pomiędzy pracownikami i dziećmi oraz poszczególnymi grupami dzieci.

11. Poszczególne grupy przebywają w wyznaczonych, stałych salach oraz w miarę możliwości znajdują się pod opieką tych samych nauczycielek i personelu technicznego.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na nauczycielach

         Nauczyciele:

 1. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.

 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

 3. Nie organizują żadnych wyjść, spacerów, wycieczek poza teren placówki.

 4. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

 5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 6. Uczą dzieci właściwego i dokładnego sposobu mycia rąk.

 7. Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

 8. Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u dziecka oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.

 9. Nauczyciele zachowują dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

          


 

8) Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na rodzicach

Rodzice:

 1. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów  sugerujących jakąkolwiek chorobę.

 2. Przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach uzasadnionych mogą to uczynić osoby przez nich pisemnie upoważnione. (max 2 wskazane na stałe)   Przyprowadzają/ odbierają dziecko do/z przedszkola wyłącznie osoby zdrowe.

 3. Wchodząc z dzieckiem do przedszkola – jeden rodzic z dzieckiem – rodzic obowiązkowo dezynfekuje ręce i zakłada osłonę ust i nosa.

 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w czasie pobytu w placówce,  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 5. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z przedszkola rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 1,5 metra w odniesieniu do pracowników, innych dzieci oraz pozostałych rodziców.

 6.  Niezwłocznie informują telefonicznie dyrektora przedszkola w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją.

 7.  Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami  w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 8. Nie pozwalają dziecku na zabieranie do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek lub napojów.

 9.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 10.  Rozmawiają z dzieckiem na temat konieczności przestrzegania poleceń nauczycielek wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.

 11.  Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami telefonicznie lub e-mailowo.

 12.  Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu. Dają dobry przykład.

 13. Rodzice nie poruszają się po ogrodzie przedszkolnym, pilnują by dzieci nie bawiły się na terenie zielonym i nie korzystały ze sprzętu stałego. Po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren przedszkola.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywająca na personelu technicznym:

Panie woźne:

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

 2. Dezynfekują zabawki, przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze. Myją poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
  i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), dezynfekują kurki przy kranach.

 3. Regularnie czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują sprzęt w ogrodzie przedszkolnym.

 4. Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów.

 5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 6. Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby, u której stwierdzono  objawy chorobowe.

 7. Wietrzą pomieszczenia .

 8. Pracują w rękawiczkach.

 9. W przypadku konieczności chwilowego opuszczenia sali zabaw lub terenu ogrodu przez nauczyciela, dozorują bezpieczeństwo dzieci zachowując dystans społeczny.

 10. Wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m lub zasłaniają nos i usta maseczką lub przyłbicą.

 

10) Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic nie jest wpuszczany na teren przedszkola, z wyłączeniem rodziców dzieci 3- letnich, dotyczy okresu adaptacji.

 2. Rodzice dzieci 3-letnich wchodzą na teren placówki po zdezynfekowaniu rąk w holu przedszkola, przy użyciu płynu znajdującego się w dozowniku łokciowym oraz po zasłonięciu ust i nosa.

 3. Rodzic/opiekun prawny przekazuje i  odbiera dziecko od pracownika placówki bez wchodzenia do budynku. Wyjątek stanowią rodzice dzieci 3-letnich.

 4. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani żadnych innych przedmiotów.

 5. Rodzic dba o to, aby dziecko nie dotykało klamek, począwszy od bramki aż po klamkę drzwi wejściowych przedszkola.

 6. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

 7. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,  pracownik przedszkola pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. W przypadku zabrania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest do przekazania  informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka po konsultacji lekarskiej.

 8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

 9. Dziecko rozbiera i ubiera się w szatni samodzielnie lub z pomocą pani woźnej.

 10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna – oczekuje przy drzwiach głównych na przyprowadzenie dziecka z ogrodu przez pracownika przedszkola. Rodzic nie porusza się sam po ogrodzie przedszkolnym.

 

 1. Zasady wyjścia na teren ogrodu:

 2. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.

 3.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z wyznaczonego miejsca oraz urządzeń na placu zabaw.

 4. Na wyznaczonym dla grupy terenie zabaw w ogrodzie może przebywać jednocześnie jedna grupa, przy czym opiekunowie dozorują, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

 5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

 6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

 1. Szczegółowe zasady dotyczące gastronomii:

 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki wg ustalonej stawki żywieniowej.  

 3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 4.   Pracownicy  kuchni zobowiązani są do utrzymywania wysokiej higieny, mycia
  i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów i sprzętu kuchennego:

 5. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 6. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne lub przyłbice.

 7. Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

 8. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.

 9. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 10. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

 11. Posiłki wydawane są dzieciom przez wyznaczone osoby.

 12. Dzieci spożywają posiłki w określonych godzinach, (śniadanie 8.00, drugie śniadanie 11.00, obiad 14.00),  każda grupa w swojej sali.

 13. Dzieci poza wyznaczonymi porami posiłków sygnalizują nauczycielowi chęć spożycia napojów. Panie woźne przynoszą z kuchni czyste kubki oraz wodę, kompot lub herbatę. Użyte  kubki są myte/wyparzane w zmywarce.

 14. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

 

 1. Wszystkie sprzęty używane do sprzątania po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS.

 2. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego
  w przedszkolu.

 

 1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia        

                                                  COVID-19:

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

Zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane miejsce.

 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 3. Dyrektor lub osoba go zastępującą kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

 4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie adekwatne służby.

 5. Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi zostaje zdezynfekowana i przewietrzona.

 6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie wymagane i niezbędne środki bezpieczeństwa..

 7. Powiadomieni rodzice odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 8.  W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 9.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 10. Miejsce,  które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest dezynfekowane.

 11. W wypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 dotyczącego dziecka lub pracownika przedszkola dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w sekretariacie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane

 12. Sekretarka  sporządza listę osób, z którymi osoba zakażona miała kontakt,

w celu poinformowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 1. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona informuje telefonicznie lub

e-mailowo rodziców/ opiekunów prawnych dzieci o potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID-19 dotyczącym dziecka lub pracownika przedszkola.

 1. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia organ prowadzący o potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID-19 dotyczącym dziecka lub pracownika przedszkola.

 2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 3. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
  o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 1. Przepisy końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w  Samorządowym Przedszkolu Nr 150 w Krakowie od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszystkie osoby wymienione, których ta procedura dotyczy zobowiązane są do bezwzględnego jej przestrzegania.

 3. Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie w sytuacji zmian aktów prawnych.


 

 

 


 

Zebrania z Rodzicami odbędą się:

 

WTOREK 8.09.2020

Grupa I godz. 16.00

Grupa II godz. 16.30

 

ŚRODA 9.09.2020

Grupa V godz. 16.00

Grupa VI godz. 16.30

 

CZWARTEK 10.09.2020

Grupa III godz. 16.00

Grupa IV godz. 16.30

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się na terenie ogrodu przedszkolnego. Wszystkich rodziców prosimy o przyjście w maseczkach oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS.


 

Szanowni Państwo

 

 

W związku z dużą ilością przypadków zachorowańna COVID 19 w Małopolsce dzień otwarty w Samorządowym Przedszkolu Nr 150 w Krakowie nie odbędzie się.

01.09.2020 r. zapraszamy wszystkie dzieci , które są zapisane na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola.

- rodzice przyprowadzają dzieci do placówki w godz. 6.00 – 9.00

- rodzice nie wchodzą do budynku

- dzieci są odbierane przez personel przedszkola

- wyjątek stanowi grupa dzieci najmłodszych – dzieci z grupy I w czasie

 adaptacji wchodzą z rodzicem, który ma obowiązek być w maseczce

 i po wejściu do budynku zdezynfekować ręce

- dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek

 

 

 

                                                                        Zapraszamy

                                      Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie

                                                                        Danuta Lis